February 1st, 2020

Round 1  25/26 Apr
Scotland Vs Warwickshire Leeds
Kilkenny Vs Lancashire Leeds
Hertfordshire Vs Yorkshire Watford
London Vs Glouscestershire McGovern

Round 2  09/10 May

Lancashire Vs Scotland Manchester
Kilkenny Vs Warwickshire PNhE
Yorkshire Vs London Leeds
Gloucestershire Vs Hertfordshire Bristol

Round 3 16/17 May

Scotland Vs Kilkenny Glasgow
Warwickshire Vs Lancashire PNhE
Gloucestershire Vs Yorkshire PNhE
London Vs Hertfordshire ***